777 762 489 info@kuprospechu.org
EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY V PODKRUŠNOHORSKÉM ZOOPARKU
PROSPĚŠNÁ SOBOTA 2006
DÄNTS PARTY V JITŘENCE

EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY V PODKRUŠNOHORSKÉM ZOOPARKU

září až prosinec 2005

Chomutov

Předmětem projektu byla příprava a realizace ekologických výukových programů (EVP) pro žáky chomutovských základních škol. Tématicky jsou programy zaměřeny několika směry (lidské smysly, zdroje, odpady, práva a povinnosti, globalizace a lokalizace, reklama a spotřebitelská volba) – prohlubují a svou zážitkovou formou přibližují žákům učivo probírané ve škole, objasňují dětem širší souvislosti v rámci přírodních cyklů a místa člověka v přírodě, přibližují dětem přírodu jako takovou. Souběžně s realizací EVP byla vytvořena platforma koordinátorů EVVO (Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta) z jednotlivých chomutovských škol. Vybraní pracovníci škol se sešli jednou za měsíc v prostorách Podkrušnohorského zooparku za účelem výměny zkušeností s prosazováním principů udržitelného rozvoje na školách. Výsledkem těchto setkání bylo určení společné metody, jak na chomutovských školách a v jejich okolí prosazovat základy udržitelného rozvoje. Schůzky byly otevřeny zájemcům z řad odborníků a samosprávy. Výstupy byly prezentovány na zasedání Poradního sboru EVVO Ústeckého kaje.
Tento projekt zpřístupňuje dětem aktuální témata novou formou, založenou na principech globální výchovy a prožitkových aktivit. Využívá se simulačních her a nejnovějších ekovýchovných pomůcek. Pedagogům tak umožňuje získat inspiraci pro vlastní ekovýchovnou práci. Samotným účastníkům programů projekt přináší možnost vytváření kladného vztahu a respektu k životnímu prostředí a vede k uvědomění si práv, povinností a spoluzodpovědnosti za současný a především budoucí vývoj nejen bezprostředního okolí.

Projekt byl podpořen z Programu rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) v Ústeckém kraji pro rok 2005.

Partner projektu: Podkrušnohorský zoopark

V pondělí 17.10.2005 uspořádalo Kuprospěchu ve spolupráci s Podkrušnohorským zooparkem první schůzku školských koordinátorů a přátel ekologické výchovy. Ve správní budově zooparku se sešla (ve svém volném čase) většina zástupců Chomutovských škol, a dále zástupci z Jirkova a Údlic. Na schůzce byla představena aktuální nabídka EVP Kuprospěchu a Zooparku a možnosti jejich zařazení do vzdělávacích plánů ZŠ. Jednotlivé programy přizpůsobené věku žáka se zaměřují na problematiku třídění odpadů, obnovitelné zdroje energie, fenomén reklamy, nebo například vývoj živočišných a rostlinných druhů v čase. Právě třídění odpadů na školách bylo také hlavním tématem schůzky. Účastníci se vzájemně informovali o situaci na svých školách a společně připravili návrhy jak uvést separaci odpadů do běžné praxe všech školských zařízení. Nezbytnou se ukázala spolupráce a společný postup mezi žáky, učiteli, uklízečkami, školníkem a v neposlední řadě pomoc města.

Projekt byl úspěšně ukončen. Výukové programy vedené Karlem Strakou se setkaly se zájmem žáků místních ZŠ i jejich učitelů. Celkem se 20 ekologických výukových programů zúčastnilo 378 žáků a 20 pedagogů. Podobné projekty budou probíhat i nadále. Nyní například připravujeme projekt Krajina za školou.